Приклад оформлення

Тематичний розділ: Кримінальне право, кримінологія
УДК 343.13

Гловюк І.В.,
доктор юридичних наук, професор, адвокат
АО «Баррістерс»

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОД: АСПЕКТИ НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ СУДУ 

CHALLENGING ISSUES OF LEGAL PROCEEDINGS BASED ON AGREEMENTS: ASPECTS OF JUDICIAL IMPARTIALITY

Стаття присвячена дослідженню проблемних питань судового провадження у кримінальному провадженні на підставі угод у аспекті неупередженості суду. У статті проаналізовано аспекти неупередженості суду у аспекті практик ЄСПЛ, зокрема щодо кримінального провадження на підставі угод.
...
(1800 знаків)
Ключові слова: судове провадження, угода, неупередженість суду, право на захист, преюдиціальність, внутрішнє переконання.

The article is devoted to the study of challenging issues of legal proceedings under the framework of criminal proceeding based on agreements in terms of judicial impartiality. The article has analyzed the aspects of judicial impartiality in the context of the ECHR practice, in particular, regarding criminal proceedings based on agreements.
...
(1800 знаків)
Key words: legal proceedings, agreement, impartiality of court, right to defense, prejudicialness, inner conviction.

Постановка проблеми. Кримінальне провадження на підставі угод є одною із консенсуальних процедур сучасного кримінального процесу України. Судова статистика свідчить про поширеність цього інституту: якщо у 2017 році це було 17,3% від кількості розглянутих кримінальних проваджень із ухваленням вироку, у 2013 – 23,5%, у 2014 – 23, 1%, у 2015 – 19,6 %, у 2016 – 19%, у 2017 – 21,3 % , у 2018 – 21,9 % [1], у 2019 році – 22, 1% [2]. Разом з тим, у силу відносної новини цього інституту, не усі питання правильності застосування норм КПК України у сфері кримінального провадження на підставі угод, знайшли остаточне вирішення в науці та на практиці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні питання, пов’язані із судовим провадженням на підставі угод, неодноразово досліджувалися, у тому числі на рівні дисертацій та монографій, їх частин, такими правниками, як: С.В. Андрусенко, А.В. Біцай, Г.П. Власова, В.О. Гринюк, О.В. Капліна, В.В. Колодчин, О.О. Леляк, О.В. Литвин, Р.В. Новак, В.Т. Нор, Є.В. Повзик, П.В. Пушкар, Г.Ю. Саєнко, М.Г. Твердохліб, І.А. Тітко, А.С. Трекке, А.Р. Туманянц, Г.Є. Тюрін, П.В. Холодило, Д.В. Шилін та ін. Разом з тим, окремі проблемні питання, які виникли у судовій практиці, не досліджувалися у цих публікаціях.
Постановка завдання. Метою статті є виявлення проблемних питань тлумачення та застосування положень КПК щодо складу суду у кримінальному провадженні на підставі угод та формулювання пропозицій щодо їх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження. У відповідності до ч. 8 ст. 469 КПК України, у разі якщо кримінальне провадження здійснюється щодо кількох осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні одного або кількох кримінальних правопорушень, і згода щодо укладення угоди досягнута не з усіма підозрюваними чи обвинуваченими, угода може бути укладена з одним (кількома) з підозрюваних чи обвинувачених. Кримінальне провадження щодо особи (осіб), з якими досягнуто згоди, підлягає виділенню в окреме провадження.
Висновки. Зважаючи на консенсуальний характер процедури провадження на підставі угод, забезпечення права на справедливий суд має особливе значення через ризики, які можуть бути характерні у цій процедурі, які детально розглянуті у рішенні ЄСПЛ «Navalnyy and Ofitserov проти Росії» (№ 46632/13 та №28671/14).

ЛІТЕРАТУРА:

1. Стан здійснення судочинства в Україні судами кримінальної юрисдикції у 2018 році. 105 с. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Analiz_kramin_sud_2018.pdf
2. Стан здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення судами загальної юрисдикції у 2019 році. 105 с. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Zbirka_analit_tablic_2019.pdf