РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ НАУЦІ

Автор(и)

  • О.Ю. Дубинський Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
  • Ю.В. Ломжець Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

DOI:

https://doi.org/10.32843/juridica/2020.2.1

Ключові слова:

парламентаризм, парла- мент, демократія, поділ влади, державне правління

Анотація

У статті розглянуто теоретичні основи розуміння терміну «парламентаризм» на основі аналізу його природи і змісту та теоретичних підходів до розуміння парламентаризму таких дослідників, як Ю. Хабермас, П. Хелландер, К. Н. Соко- лов, В.В. Маклаков, А. Д. Керимов, О. Н. Булаков, В. С. Журавський, А. З. Геогріца, В. А. Смолій, В. А. Звірковська та інші. Показано, що становлення та розвиток української державності є нерозривно пов'язаним з ідеєю та практикою парла- ментаризму. Наголошено на тому, що для правової держави необхідне не тільки панування права та правових законів, але й належна правова організація самої системи державної влади, установа різ- них державних органів, чітке визначення їхньої компетенції, місця в системі, харак- теру співвідношення між собою, способів формування, форм діяльності тощо. Пар- ламентаризм проаналізовано як багатоп- ланове явище, що має складну внутрішню структуру, що складається із взаємоза- лежних елементів. При цьому зазначено, що парламентаризм характеризує й орга- нізацію громадського життя, досягнутий рівень забезпечення прав, обов'язків і сво- бод громадян, тобто ступінь демократи- зації суспільства. Вказано, що стосовно сутності та принципів парламентаризму існує досить широкий спектр думок. Зро- блено висновок, що тільки при наявності в органічній єдності таких характеристик і умов, як наявність інституту представ- ницької (законодавчої) влади, сформова- ного на основі вільних виборів за участю політичних партій і суспільства; консти- туційно закріплений принцип поділу влади; панування принципу верховенства права; наявність громадянського суспільства, що характеризується демократизмом і високою політико-правовою культурою громадян, – можна говорити про наяв- ність парламентаризму.

Посилання

Parliamentarism and Democratic Theory. Historical and Contemporary Perspectives / еdited by Kari Palonen and José María Rosales. Verlag Barbara Budrich, Opladen and Toronto, 2015. 240 p.

Бакушев В. В. и др. Парламентаризм в России и Германии. История и современность / В. В. Бакушев, А. М. Беляев, Хайнрих Бест, Е. Д. Богатырев. М.: Росспэн, 2006. 582 с.

Parliament and parliamentarism: a comparative history of a European concept / edited by Pasi Ihalainen, Cornelia Ilie, and Kari Palonen. New York: Berghahn Books, 2016.

Кравченко Л. А. Парламентаризм как институт представительной демократии. Конституционное и муниципальное право. 2002. № 2. С. 16–19.

Могунова М. А. Проблемы современного парламентаризма. М.: РГГУ, 2000. 100 с.

Немова С. В. Закрепление принципа разделения властей в Конституции: теория и практика. Юрист. 1998. № 4. С. 14–18.

Хелландер П. Словакия: критический анализ Конституции. Конституционное право: восточно-европейское обозрение. 1993. № 1.

Шейнис В. Л. Современный парламентаризм: этапы эволюции. Полития. 2000. № 4. С. 50–66.

Шилобод М., Савенков Д. Исполнительная власть – мозг государства: Институт президентства в системе государственной власти. Граждановедение. 1999. 22 апреля. С. 5–10.

Горьовий Л. Парламент України: проблеми управління. Віче. 2014. № 4 С. 5.

Георгіца А. З. Проблема компетенції парламенту. Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Вип. 45. С. 53–62.

Соколов К. Н. Парламентаризм. Опыт правовой теории парламентного строя. Издательство: Типография «Печатный Труд», 1912. 432 с.

Смолій В., Ричка В. Влада народу. Український парламентаризм: від Віча Київської Русі до Верховної Ради. Україна – Юкрейн. 1997. № 12. С. 7–8.

Звірковська В. А. Центральна Рада – спроба українського парламенттаризму. Матеріали Всеукраїнських Ефремовських читань. Черкаси: ЧДУ, 1996. С. 100–103.

Журавський В. С. Український парламентаризм на сучасному етапі: теоретико-правовий аспект. К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. 248 с.

Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. М.: АспектПресс, 2000. 559 с.

Мирошников В. В. Основные контуры политического развития Польши во второй половине 80-х – первой половине 90-х годов. Политический ландшафт стран Восточной Европы середины 90-х годов. М.: Ин-т славяноведения и балканистики РАН, 1997. 262 с. С. 95–127.

Харитонова О. Г. Генезис демократии (Попытка реконструкции логики транзитологических моделей). Политические исследования. 1996. № 5. С. 70–88.

Керимов А. Д. Парламентские представительства как средство контроля за исполнительной властью (Пятая Французская Республика). Государство и Комментарий к «Европейской конвенции о защите прав человека». М, 1995. 238 с.

Hugh Baxter, Habermas's Discourse Theory of Law and Democracy, 50 Buff. L. Rev. 205 (2002).

Лабораторія законодавчих ініціатив. Аналітичні матеріали. URL: https://parlament.org.ua/publication/

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-28

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА