РОЗ’ЯСНЕННЯ УХВАЛ СЛІДЧИХ СУДДІВ: ПРОБЛЕМНІ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ

Автор(и)

  • І.В. Гловюк АО «Баррістерс»

DOI:

https://doi.org/10.32843/juridica/2020.2.5

Ключові слова:

ухвала, слідчий суддя, судове рішення, роз’яснення, оскарження, досудове розслідування, судова практика

Анотація

Стаття присвячена дослідженню про- блемних теоретико-прикладних питань роз’яснення ухвал слідчих суддів, виходячи з правової природи таких ухвал. Відмічена непослідовність судової практики щодо вирі- шення цього питання до прийняття відпо- відної постанови ОП ККС ВС. Зазначено, що об’єктом роз’яснення у КПК України визнано судове рішення. Судо- вими рішеннями є, у відповідності до ст. 370 КПК України, вироки, ухвали та постанови. Судове рішення приймається у формі ухвали, постанови або вироку, які мають відповідати вимогам, передбаче- ним статтями 369, 371–374 цього Кодексу (ч. 2 ст. 110 КПК України). Підтримано підхід законодавця щодо визнання ухвал слідчих суддів судовими рішенням, оскільки інших процесуальних рішень, які були б засобом реалізації кримі- нально-процесуальної компетенції слідчого судді, чинний КПК України не передбачає, тому, відповідно, рішення слідчого судді є судовими рішеннями. Аналіз ст. 380 КПК України однозначно вка- зує, що немає обмежень стосовно виду судо- вого рішення, яке може бути роз’яснено, адже будь-яке судове рішення потенційно може бути таким, яке не є незрозумілим для учасника кримінального провадження, а саме це є підставою для його роз’яснення. Ніяких обмежень стосовно роз’яснення судових рішень по видах КПК України не містить. Заборони роз’яснення ухвал слідчих суд- дів КПК України також не містить. Отже, можуть бути роз’яснені й ухвали слідчих суддів. Проте, для удосконалення цього механізму мають бути внесені зміни та доповнення до ст. 380 КПК України, зокрема, прямо передбачено, що можуть бути роз’яс- нені ухвали слідчих суддів, а відповідні ухвали про роз’яснення – оскаржені. Аналіз положень КПК України, практики ККС ВС дозволяє стверджувати, що судові рішення, які постановлені не по суті кри- мінального провадження, зокрема, ухвали слідчих суддів, підлягають роз’ясненню. Для усунення суперечливих тлумачень такої можливості / неможливості, пропонується викласти ст. 380 КПК України у новій редакції.

Посилання

Гуртієва Л. М., Лукашкіна Т. В. Судові рішення у кримінальному провадженні України : навч.-метод. посібник. Одеса: Фенікс, 2017. 112 с.

Харковець Ю.М. Інститут судових рішень в кримінальному процесі України: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2018. 240 с.

Тайлієва Х.Р. Судові рішення у кримінальному процесі: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2016. 218 c.

Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. комент. / відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. Харків: Одіссей, 2013. 1104 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. Харків: Право, 2013. 768 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. комент. / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. Київ: Юстиніан, 2012. 1224 с.

Посібник з написання судових рішень у цивільному і кримінальному судочинстві. Київ: Ваiте, 2016. 206 c.

Карпенко М. О. Рішення слідчого судді у кримінальному провадженні: окремі аспекти. Форум права. 2016. № 5. С. 53-57. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/15927/1/Karpenko_53-57.pdf

Гольдарб К. Роз’яснення ухвали слідчого судді: правове підґрунтя та практичні аспекти застосування. URL: https://protocol.ua/ru/roz_yasnennya_uhvali_slidchogo_suddi_pravove_pid_runtya_ta_praktichni_aspekti_zastosuvannya/

ЄДРСР. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86035067

ЄДРСР. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86000715

ЄДРСР. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86035076

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-28

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ 4 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА