АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Автор(и)

  • Д.В. Бараненко

DOI:

https://doi.org/10.32843/juridica/2020.2.4

Ключові слова:

адміністративні послуги, адміністративно-правові засади, виконавча влада, владні повноваження, делеговані пов- новаження, децентралізація, публічна влада, публічне управління, центральний орган вико- навчої влади

Анотація

У статті досліджені адміністративно-пра- вові засади децентралізації в діяльності центральних органів виконавчої влади. Роз- глянуто та узагальнено теоретико-ме- тодологічну сутність традицій в процесі функціонування публічної влади з урахуванням особливостей науки публічного управління. Проаналізовано та обґрунтовано плідність традицій децентралізації публічної влади України. Констатовано, що врахування тра- дицій публічної влади має вагоме значення для реформування центральних органів виконав- чої влади, оскільки традиції публічної влади закріплюють у суспільній свідомості народу правові норми; зберігають інформацію, є засобом подолання кризи, виконують функ- ції захисту від непродуманих новацій, реалі- зація яких призводить до руйнівних наслідків чинять значний вплив на суспільні настрої та на поточну політико-правову ситуацію. Розкрито термін «децентралізація» та його вплив на вітчизняну управлінську традицію. Подано класифікацію основних форм та видів децентралізації. Розроблено теоретичні під- ходи до ідентифікації європейських і вітчиз- няних традицій децентралізації в діяльності центральних органів виконавчої влади на основі економічних, політичних, адміністра- тивно-територіальних критеріїв, за допомо- гою яких можна визначити ознаки децентра- лізації публічної влади в різних країнах у різні періоди. Визначена традиція децентралізації в Укра- їні, як політико-управлінська спадщина мину- лого щодо побудови системи врядування на засадах самоврядування та самоорганізації й яка підпадає під об’єктивне визначення, збері- гає та модифікує свій зміст при переході до сьогодення. Встановлена наукова періоди- зація процесів децентралізації в Україні, що дозволило визначити конкретно-історичні моделі та організаційні форми, які набувала традиція децентралізації в Україні, виявлено чинники стійкості традиції децентралізації, що обумовлюються не стільки й не тільки часовими параметрами, як ціннісним потен- ціалом, а також особливості прояву процесів децентралізації задані конкретно-історич- ним етапом розвитку суспільства. Запропоновано концепцію вдосконалення сис- теми центральних органів виконавчої влади в Україні на основі традиції децентралізації шляхом розвитку принципу деконцентрації влади у системі публічної влади.

Посилання

Ільчанінова Н.І. Механізм надання адміністративних послуг в контексті децентралізації влади в Україні. Державне управління : удосконалення та розвиток. 2017. № 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2017_12_9.

Кізюн Л.І. Децентралізація влади та суміжні поняття. Право. Людина. Довкілля. 2019. Vol. 10, № 1. С. 28–34.

Кухленко О.В., Федоряк Р.М., Невмержицька С.М. Проблеми децентралізації влади у межах регіональної політики України. Державне управління : удосконалення та розвиток. 2017. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2017_2_3.

Димченко О.В., Белявцева В.В. Аналіз основ регіональної політики і регіонального розвитку в умовах децентралізації влади. Ефективна економіка. 2019. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_2_15.

Загурська-Антонюк В.Ф. Сучасні тенденції децентралізації державної влади та їх реалізація в Україні. Державне управління : удосконалення та розвиток. 2019. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2019_2_14.

Богів Я. Правові проблеми децентралізації влади у контексті реалізації народного суверенітету в Україні. Історико-правовий часопис. 2016. № 1. С. 92–96.

Серьогіна Т.В. Адміністративно-територіальна реформа як складова децентралізації влади в Естонській Республіці. Аспекти публічного управління. 2015. № 4. С. 36–44.

Соболєва К.Ю. Трансформація системи державного управління в умовах децентралізації владних повноважень: очікування та реалії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. 2015. Вип. 1. С. 40–42.

Євтушенко О.Н., Лушагіна Т.В. Розвиток локальної організації влади в умовах децентралізації: європейський досвід та українські реалії. Проблеми міжнародних відносин. 2017. Вип. 12. С. 352–369.

Харитонюк О. Роль українського менталітету в процесі реалізації реформи децентралізації влади в Україні. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 2020. № 1. С. 230–237.

Павлов О.І., Павлова І.О. Громадівський вимір публічного управління в умовах децентралізації влади та управління. Економіка харчової промисловості. 2020. Т. 12, Вип. 2. С. 91–98.

Дурас М.М. Децентралізація публічної влади в Україні: сучасний стан та перспективи. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. 2014. Вип. 2. С. 24–33.

Гураль П. Правова та організаційна складові реформи децентралізації влади в Україні та їх удосконалення. Український часопис конституційного права. 2019. № 4. С. 23–30.

Коротич О.Б. Комунікативна діяльність органів публічного управління в умовах децентралізації влади в Україні. Теорія та практика державного управління. 2019. Вип. 2. С. 8–15.

Мищак І.М. Деякі проблемні аспекти законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади). Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2020. № 1. С. 60–67.

Маслов Ю. Децентралізація влади як вимога та принцип побудови ефективної системи влади в сучасних демократичних країнах. Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. 2014. № 11. С. 163–171.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-28

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ 3 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО