ЩОДО СУЧАСНОГО СТАНУ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Автор(и)

  • К.В. Головко Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій

DOI:

https://doi.org/10.32843/juridica/2020.2.2

Ключові слова:

муніципальне законодав- ство, муніципальне право, місцеве самовря- дування, правова основа місцевого самовря- дування, систематизація муніципального законодавства

Анотація

Наразі в Україні триває розвиток муніци- пального законодавства – правової основи місцевого самоврядування. У статті дово- диться, що, незважаючи на висловлювані в літературі думки, пріоритетним напрямом розвитку муніципального законодавства є його систематизація та приведення у від- повідність з європейськими стандартами, сформульованими в документах органів Ради Європи. Виявлено, що перспективи подальших творчих розвідок у цьому напрямі полягають у необхідності дослідження ефективних форм та видів системати- зації муніципального законодавства Укра- їни. Наразі в Україні триває муніципальна реформа. Її поточний етап передбачає децентралізацію, підвищення громадської активності та водночас – перегляд ролі територіальної громади у здійсненні міс- цевого самоврядування. Одним з проявом цього є очікування на нормативне забезпе- чення об’єднання територіальних громад та заохочення територіальних громад на загальнодержавному і місцевому рівнях до такого об’єднання. Слід зазначити, що у процеси об’єднання територіальних громад ймовірно що найбільш активно залучати- муться територіальні громади сіл та тери- торіальні громади селищ. Що ж до міст, то міські територіальні громади здебільшого менш потребують об’єднання, менш заці- кавлені у ньому – тому що вони є значно крупнішими за кількістю членів територі- альної громади. Невеликі ж територіальні громади сіл та селищ, у разі прийняття відповідного закону, матимуть можливість здійснити добровільне об’єднання та значно укрупнитися. Водночас слід зазначити, що кількість членів територіальної громади міста робить більш вірогідною можливість знайти з-поміж них кваліфікованих фахів- ців-юристів, що є обізнаними з муніципаль- ним законодавством. У селах та селищах ймовірність зустріти таких спеціалістів значно менша. Це актуалізує питання сис- тематизації муніципального законодавства України.

Посилання

Чумакова О. В. Напрямки розвитку конституційно-правової основи місцевого самоврядування в Україні. Державне будівництво. 2008. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2008_1_67

Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування: Закон України від 15 липня 1997 р. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 38. Ст. 249.

Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к / 96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 142.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.

Рекомендація 102 (2001) КМРВЄ щодо стану місцевої та регіональної демократії в Україні. URL: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2012/10/Рекомендація-КМРВЄ-102-2001-про-стан-місцево-ї-та-регіональної-демократій-в-1.pdf

Орзіх М. П. Проект Муніципального кодексу України (огляд за матеріалами обговорення в Одеській національній юридичній академії). Юридический вестник. 2001. № 2. С. 105–137.

Мішина Н. «Кодекс зебри» як модельна схема інкорпорації європейських стандартів прав людини. Актуальні проблеми правознавства: науковий збірник ЮФ ТНЕУ / редкол.: М. О. Баймуратов та ін. Тернопіль: Вектор, 2013. Вип. 3. С. 113–120.

Mishyna N. V. Local Government and the Doctrine of Separation of Powers. Юридический вестник. 2004. № 4. С. 100–103.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-28

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО